Generelle betingelser

1. Almindelige indkøbsbetingelser

Hvor intet andet er skriftligt aftalt mellem Leverandøren og Brdr. K. Hansen A/S (herefter benævnt ”BKH”) gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer og serviceydelser til BKH. Leverandørens generelle salgs- og leveringsbetingelser, kutymer og lignende finder ikke anvendelse, medmindre betingelser er skriftligt accepteret af BKH.

2. Prisforhold

Prisen er fast i henhold til tilbud og eventuel aftale relateret til det enkelte indkøb.

Der kan ikke faktureres for emballage, engangsstrøer, fragt, engangspaller, leveringsomkostninger, gebyrer mv.

3. Levering

Leverandøren skal levere frit i overensstemmelse med det i indkøbsordren anførte. Alle leverancer skal være solidt emballeret og være forsynet med den af BKH oplyste sagsreference.       

4. Fakturering

Faktura skal fremsendes elektronisk og sendes til kreditorbkh@bkh.dk.

For at fakturaen kan registreres og bogføres er det vigtigt, at følgende oplysninger er korrekt anført på fakturaen:

  • BKH’s 4- til 5-cifrede sagsnummer skal altid være påført faktura, hvis fakturaen er sagsrelateret.
  • Navn eller initialer samt telefonnummer på den person, der har købt varen, skal altid være påført
  • Leveringsadresse skal altid være påført fakturaen.

Hvis ovenstående ikke er udfyldt korrekt, vil faktura ikke kunne registreres, og der bliver returneret en e-mail, hvor der henvises til de fejlagtige oplysninger, og hvad der skal rettes for at faktura kan registreres.

Betalingsdatoen vil blive beregnet ud fra den dato, hvor den korrekte faktura er modtaget.

 Betaling sker løbende måned + 30 dage efter BKHs godkendelse af leverance, samt elektronisk modtagelse af korrekt udfyldt faktura.

Fakturaer dateret i den foregående måned skal være BKH i hænde inden 3 arbejdsdage i den efterfølgende måned.

Fakturaer modtaget herefter betragtes som modtaget den 1. i den efterfølgende måned, og forfaldsdato beregnes herfra.

Såfremt faktura er fejlbehæftet eller faktura ikke er i overensstemmelse med ovenstående skal BKH underrette Leverandøren herom.

Betalingsdato vil blive beregnet fra korrekt fakturas modtagelse. Betalinger foretages én gang ugentligt.

5. Garanti, mangler og reklamation

Leverandøren garanterer, at leverancen opfylder de af BKH specificerede krav.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder dansk rets almindelige reklamationsregler, regler om garantisvigt, mangler og krav i anledning af mangler/garantisvigt, anvendelse i leverancen.

6. Myndighedskrav

Leverandøren er ansvarlig for, at leverancen, når den leveres, opfylder alle gældende danske myndighedskrav.

7. Bæredygtighed & Corporate Social Responsibility

BKH arbejder løbende på at blive en mere bæredygtig virksomhed. Herunder har BKH bl.a. fokus på at kunne efterleve generelle markedsforventninger samt specifikke krav og forventninger fra kunder til at overholdelse og dokumentation af DGNB-certificeringer, inklusive livscyklusvurderinger (LCA), miljøvaredeklarationer (EPD) samt overholdelse af krav til ESG-dokumentation og -rapportering m.m. Dette stiller krav til BKHs leverandører, som derfor vil blive inddraget i relevant omfang i at understøtte BKHs overholdelse af de nævnte krav og forventninger.

 Som en del af indgåelsen af nærværende aftale bekræfter og dokumenterer Leverandøren medlemskab af relevante brancheorganisationer, samt at deres løn- og ansættelsesvilkår lever op til gældende overenskomster og lovgivning.

8. Code of Conduct

I relationerne til leverandører og samarbejdspartnere har BKH fokus på at undgå enhver form for interessekonflikter. BKHs samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere baserer sig på åbenhed, ærlighed og tillid. Såfremt leverandører og samarbejdspartnere ikke lever op til BKHs krav og forventninger vil det medføre, at BKH afbryder samarbejdet.

9. Tvister, lovvalg og værneting

Dansk rets almindelige regler gælder i parternes indbyrdes forhold, for så vidt disse ikke er skriftligt fraveget.

Enhver tvist mellem parterne i anledning af Leverandørens leverancer til BKH, som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved byretten i København.